Vestfold Landbrukstjenester SA

For bedrifter – hva gjør VLT

Hos oss på VLT-opplæring er det viktigeste arbeidsområdet oppfølgingen av lærlingene og virksomhetene, i tillegg til markedsføring av faget. Vi skal sikre at lærlingen får opplæring i henhold til gjellende læreplan og at de etter endt læretid innehar en basiskompetanse som gjør dem etterspurt som fagarbeidere.

VLT har valgt en modell der vi ansetter lærlingen og fakturerer bedriften. det innebærer at VLT tar ansvar for lønnsutbetaling, administrerer forsikringer, betaler arbeidsgiveravgift, OTP, feriepenger og sykepenger.

At VLT innehar arbeidsgiveransvaret gjør det også mulig å alternere lærlingene i ulike bedrifter. For mange av våre bedrifter er dette en løsning som fungerer velig godt, da det kan være enklere å forholde seg til en avtalt periode enn å forplikte seg til en 100 % stilling og med ansvaret for å dekke alle målene i læreplanen i 2 år.

  • VLT tar ansvaret for at lærekontrakten utarbeides (VLT er ansvarlig gjennom læretiden)
  • VLT ansetter lærlingen og etterfakturerer bedriften
  • VLT sørger for at lærlingen har tilgang til dokumentasjon-program gjennom læretiden
  • Ivaretar at opplæringen skjer i henhold til gjellende lover og regler, og at læreplanen følges
  • Tilbyr kurs til lærlingen i h t læreplanen i faget og behovet under opplæringstiden
  • Følger opp faglig leder og instruktører i bedriften i deres opplæringsroller
  • Melder opp lærlingen til fagprøve
  • Har kontakt med og samarbeider med andre instanser (eks. skole, fylkeskommunen osv.)
  • Omplasserer lærlingen ved behov

Vi tar gjerne en uforpliktende prat eller et møte der vi kan informere mer om hva det innebærer å ta imot en lærling. Kontakt oss gjerne.

Presentasjon i pdf.  Til bedrifter Presentasjon av lærling-løpet og VLT