Vestfold Landbrukstjenester SA

Forsøket med 2+2 i landbruk og gartnernæring fortsetter!

Nå har endelig svaret kommet på søknaden vi sendte tidlig på høsten i 2018. Dette er såpass sent at vi mister noe av kontinuiteten.

Videreføringen vil gjelde fra 2020 – 2023. Dvs at de første elevene kommer ut i lære sommeren 2021.

Følgende ble skrevet i søknaden om å videreføre forsøket inntil konkludering finner sted:

«Næringen er tydelig på at de har et stort kompetansebehov og at de ønsker fagbrev som kompetansenivå i næringen. Felles for alle fylkeskommunene er at de har brukt store ressurser på å bygge opp 2+2-modellen, der skolene, opplæringskontorene og næringen sammen har skapt et mer praktisk og spennende opplæringsløp som har blitt svært populært. Søkningen til naturbruksskolene og landbruksfaget har økt betydelig, samtidig har næringen stilt opp slik at alle kvalifiserte har fått tilbud om læreplass. Utfasing og nedbygging av det gode samarbeidet med næringen som er skapt gjennom 2+2-modellen vil være uforsvarlig i forhold til rekrutteringsbehovet i landbruket.»

Vurdering
Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev 22.05.2019 hvor det fremgår følgende:
«Departementet har gjennomgått saken, og mener det er hensiktsmessig å innvilge søknaden. Departementet viser blant annet til at fylkeskommunen har igangsatt et ikke ubetydelig rigg for det aktuelle forsøket. Det er ikke endelig besluttet om forsøket vil føre til varige endringer, og evaluering av forsøket vil ikke foreligge før mot slutten av 2020. Dersom det blir aktuelt med varige endringer, vil et opphold i modellen 2+2 kunne ha store økonomiske og praktiske konsekvenser.»

Gartnernæringen er allerede enige om at de ønsker en 2+2 modell som utdanning av gartnere. De har derfor allerede søkt om å få dette som en varig ordning.

Gjennestad VGS har vært den største skolen i å utdanne gartnere, de velger å ikke starte kurs for utdanning av gartnere før en endelig løsning er på plass.