Vestfold Landbrukstjenester SA

LØNN

Det blir utbetalt lønn etter timeliste den 20. hver mnd.

Timelistene må være levert kontoret senest den 10. i mnd., og i underskrevet stand.

For å lønne ut trenger vi skattekort og kontonummer ved første gangs utlønning. Vi ønsker også telefonr. og e-post adresse.

Feriepenger blir betalt ut i juni mnd.

Vestfold Landbrukstjenester er arbeidsgiver og har med det, ansvaret for arbeidsavtaler, lønns- og trekkoppgaver, skatt, arbeidsgiveravgift, forsikringer, OTP, tariffer osv.

Gårdbrukeren er oppdragsgiver og har ansvar for at arbeidsmiljø og trygghet på gården følger arbeidsmiljøloven.

For våre medlemmer påløper følgende utgifter på bruttolønn:
                  

Feriepenger  12,0%                                                                             
Arbeidsgiveravgift 14,1%
Påslag(administrasjon, sykepengesats, OTP og forsikring) 15,20%

 

Påslaget dekker:
*Yrkesskade forsikring
*Ansvarsforsikring
*Sykelønn i arbeidsgiverperioden og egenmeldinger
*Administrasjon
*Medlemskap i NHO Mat og Landbruk, og NLT
*Renter i 14 dager(fra fakturadato til forfall)
i tillegg kommer 25% mva