Vestfold Landbrukstjenester SA

Avvik, nestenulykker og ansvar

Bonden har ansvar for at arbeidsmiljøet på gården er i samsvar med HMS-lovgivningen. Avløser-laget, ved daglig leder, har ansvar for at avvik i arbeidsmiljøet til avløser lukkes. Avløserlagets myndighet på gården er begrenset.

Kritikkverdige forhold er forhold som ikke klart kan sies å være i strid med lov eller forskrift, men som åpenbart er uakseptable i forhold til alminnelig skjønn og andre arbeidstakeres arbeidsforhold.

Med ulovlige forhold menes forhold i strid med gjeldende lover og forskrifter for HMS. Avvik brukes som begrep når arbeidsopplegg, bruk av verneutstyr, sikringstiltak m.fl. ikke er som forutsatt. Både kritikkverdige og ulovlige forhold benevnes som avvik.

Dersom dere ønsker melde ifra om avvik kan dere ringe vårt telefonnr 33 33 51 45 eller sende e-post til postmaster@vlt.no

 

Work environment and regulation

The farmer/work leader is responsible for that work environment at your work place is in accordance with HMS legislation. VLT with manager is responsible that deviation is closed. VLTs’ authority in a farm/firm is limited.

Critical conditions are conditions that are unacceptable compare to other workers in same situation.

Illegal contitions are contrary to current law and regulations for HMS. Deviations are if work program, protection equipment, safety measures etc. is not as expected. Both critical and illegal contitions are considered as deviation.

If you want to report deviations you can call 33 33 51 45 or mail us at postmaster@vlt.no.