Vestfold Landbrukstjenester SA

Plikter som oppdragsgiver

Som oppdragsgiver har du plikter i følge vedtektene §6:

  • Hvert medlem og kunde har ansvar for at arbeidsmiljøet er i samsvar med gjeldende regler i arbeidsmiljøloven, og har plikt til å gi informasjon og opplæring til arbeidstagerne etter gjeldende krav i AML og KSL.
  • Medlemmene må til enhver tid rette seg etter de lover og regler som er gjeldende for velferdsordningene.
  • Når laget står som arbeidsgiver for arbeidstagerne og lønner disse, har hvert medlem plikt til å betale sine kostnader til rett tid.
  • Medlem og kunde som blir påført ansvarsskade, har selv økonomisk ansvar for egenandel ved forsikringsoppgjør. Skaden må skyldes den ansattes arbeid.

Se fullstendig informasjon om bl.a. medlemsrettigheter i våre  Vedtekter for Vestfold Landbrukstjenester SA fra 19.08.2014