Vestfold Landbrukstjenester SA

VLT blir opplæringskontor for naturbruk

Vi søker i disse dager Fylkeskommunen om å bli opplæringskontor for naturbruk i tillegg til de faste oppgavene vi tar oss av på kontoret.

Lærlinger

Lærlinger

Vi har søkt midler fra Regionalt utviklingsfond i Vestfold  og NHO for å kunne starte og drive opplæringskontoret inntil lærlingene er på plass i lærebedrift sommeren 2015.  Saken ble behandlet i Fylkesutvalget den 28. august 2014 og søknaden ble innvilget med kr 200.000 .  30.09 fikk vi svar fra fra NHO Mat og Landbruk at vi er innvilget støtte på kr 100 000 fra Opplysnings- og Utviklingsfondet.

Det vil i høst bli satt ned en prosjektgruppe hvor begge skolene, utdanningsavdelingen hos fylkeskommunen, næringsaktørene (Vestfold Bondelag, Vestfold Bonde- og småbrukarlag og Vestfold Gartnerlag), Studieforbundet Næring og Samfunn i Vestfold og Vestfold Landbrukstjenester vil bli invitert. Det vil være mulig å supplere gruppa med ytterligere aktører hvis behov.

Her kan du lese om forprosjektet vi gjennomførte i forhold til 2+2 ordningen.  Rapport forprosjekt lærlingeordning